Ngành Toán Tài Chính ở Việt Nam

Bài viết này chỉ đơn giản là tổng hợp thông tin liên quan đến ngành Toán Tài Chính – Tài Chính Định Lượng ở Việt Nam. Cho tới thời điểm này thì ở Việt Nam có 3 trường Đại học đào tạo chuyên ngành này bao gồm: Đại học Kinh tế Tp HCM, Đại học KHTN Tp HCM, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài ra còn có chương trình Thạc sỹ Tài Chính Định Lượng do trung tâm xuất sắc JVN phối hợp cùng ĐH KHTN giảng dạy.

Ngành Toán Tài Chính – Đại học Kinh tế Tp HCM

I.Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo cử nhân kinh tế ngành hệ thống thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về Toán ứng dụng, Thống kê, Tin học.

Cử nhân kinh tế ngành Toán tài chính có khả năng nghiên cứu, phân tích và tư vấn đầu tư tài chính trên cơ sở ứng dụng các phương pháp toán học, xử lý dữ liệu và kỹ thuật tính toán hiện đại. Sinh viên được trang bị các kiến thức về tài chính hiện đại như phân tích định giá tài sản tài chính, chứng khoán phái sinh, phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư và dự báo tài chính.

Sinh viên tốt nghiệp có thể được làm việc trong các Công ty Tài chính, các Công ty Chứng khoán, Công ty Bảo hiểm, các Ngân hàng thương mại, các quỹ Đầu tư, các trường Đại học và các cơ quan Nhà nước.

Cấu trúc và khối lượng kiến thức đào tạo:

Cấp đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Khối lượng kiến thức toàn khóa: 183 ĐVHT
Kiến thức giáo dục đại cương: 64 ĐVHT
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 119 ĐVHT

II, Chương trình đào tạo chuyên ngành:

TT Tên học phần Tính chất Số tín chỉ
Bắt buộc Tự chọn
Kiến thức giáo dục đại cương 37
1 Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin x 5
2 Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam x 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh x 2
4 Ngoại ngữ (phần 1 và 2) x 7
5 Toán cao cấp x 4
6 Lý thuyết xác suất và thống kê toán x 3
7 Pháp luật đại cương x 2
8 Tin học đại cương x 3
9 Tối ưu hóa x 2
10 Kinh tế quốc tế x 2
11 Quản trị học x 2
12 Kinh tế phát triển x 2
Kiến thức cơ sở khối ngành 6
13 Kinh tế vi mô I x 3
14 Kinh tế vĩ mô I x 3
Các học phần tự chọn giai đoạn đại cương     6
15 Lịch sử các học thuyết kinh tế x 3
Marketing căn bản
Nguyên lý kế toán
16 Nguyên lý thống kê kinh tế x 3
Lý thuyết tài chính tiền tệ
Luật lao động
  Kiến thức cơ sở ngành     19
17 Thẩm định giá   x 3
Marketing căn bản  
18 Giao tiếp kinh doanh x 2
19 Toán rời rạc x 2
20 Kiến trúc máy tính và hệ điều hành x   3
21 Hệ thống thông tin quản lý x 3
22 Phân tích dữ liệu x 2
23 Toán cao cấp II x   2
24 Thống kê toán x 2
Kiến thức ngành 17
25 Lý thuyết tài chính – Tiền tệ x 3
Cybernetic kinh t?
26 Cơ sở lập trình x   3
27 Kinh tế lượng 1 x 2
28 Cơ sở dữ liệu x 3
29 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại x 2
30 Nguyên lý và thực hành bảo hiểm x 2
31 Tài chính doanh nghiệp x 2
Kiến thức bổ trợ 11
32 Kế toán tài chính x 2
Khai thác dữ liệu
33 Ngoại ngữ chuyên ngành 2 x 5
34 Thị trường tài chính. x 2
Quản trị chiến lược
35 Mô hình tài chính Công ty x 2
Kiến thức chuyên ngành 20
36 Quá trình ngẫu nhiên x 2
37 Kinh tế lượng ứng dụng x 2
38 Toán tài chính 1 x 2
39 Toán tài chính 2 x 2
40 Các phương pháp dự báo tài chính x 2
41 Mô hình tài chính quốc tế x 2
42 Quyền chọn và hợp đồng giao sau x 2
43 Đầu tư tài chính x 2
44 Quản trị rủi ro tài chính x 2
45 Báo cáo ngoại khóa x 2
Thực tập và tốt nghiệp     10
Tổng cộng:     126

http://www.fos.ueh.edu.vn/#/ndctdt10014

———————————————————————————————————————————————————————

Chuyên ngành Toán tài chính Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội

Chuyên ngành toán tài chính (Mathematical Finance) là một trong những chuyên ngành sâu của Kinh tế toán với sự kết hợp giữa Tài chính học và Toán học. Ra đời vào những năm 50 của thế kỷ XX, chuyên ngành này đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc hiện đại hoá nghiên cứu tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Hàng loạt các giải thưởng lớn về kinh tế, đặc biệt là các giải Nobel Kinh tế vào cuối thế kỷ XX đã được trao cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, chuyên ngành toán tài chính thuộc nhóm ngành kinh tế, bậc cử nhân đã đào tạo từ khoá học 2001-2002, nơi đào tạo chính quy duy nhất hiện nay là Khoa toán Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành

Đào tạo Cử nhân Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội; có năng lực chuyên môn về kinh tế, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc các lĩnh vực, các cấp khác nhau của nền kinh tế quốc dân. Các cử nhân kinh tế ngành Toán tài chính có khả năng nghiên cứu, phân tích và tư vấn tài chính trên cơ sở ứng dụng các phương pháp toán học, xử lý dữ liệu và kỹ thuật tính toán hiện đại. Ngoài kiến thức cơ bản về Tài chính học còn được trang bị các kiến thức tài chính hiện đại như: Phân tích định giá tài sản tài chính, chứng khoán phái sinh, doanh nghiệp., phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư và dự báo tài chính.

Giống như sinh viên các chuyên ngành kinh tế khác, sinh viên chuyên ngành Toán tài chính được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản và cơ sở về Kinh tế học, Toán kinh tế, Lý thuyết tài chính tiền tệ, các kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Tài chính công ty, Kinh tế bảo hiểm, Kinh tế đầu tư…….. Với mục đích đào tạo các chuyên gia kinh tế hiện đại trong lĩnh vực Tài chính về kiến thức Toán học sinh viên Toán Tài Chính được trang bị một khối lượng kiến thức Toán học tương đối đầy đủ. Về các kiến thức chuyên ngành Toán tài chính trang bị một khối lượng kiến thức Tài chính hiện đại dựa trên cơ sở mô hình hoá, phân tích dữ liệu và dự báo.

Các môn học của chuyên ngành

 • Lý thuyết xác suất và quá trình ngẫu nhiên
 • Thống kê thực hành và phân tích dữ liệu kinh tế xã hội
 • Kinh tế lượng và phân tích chuỗi thời gian trong tài chính
 • Lý thuyết mô hình hoá kinh tế
 • Mô hình hoá, phân tích và định giá tài sản tài chính
 • Mô hình tài chính quốc tế
 • Mô hình tài chính công ty
 • Các chuyên đề về Lý thuyết trò chơi trong kinh tế; Phân tích rủi ro….

Tất cả các nội dung của các môn học được xây dựng trên cơ sở các chương trình Âu – Mỹ có tính cập nhật cao. Các môn học và các kỹ năng ứng dụng được trang bị cùng các phần mềm chuyên dụng tiêu chuẩn quốc tế ( Eviews, SPSS, Winstata, Gams, Mathematical…)

Với chương trình đào tạo này sinh viên chuyên ngành Toán tài chính có khả năng tiếp cận hiện đại trong các lĩnh vực.

Các lĩnh vực tiếp cận

 • Phân tích đầu tư chứng khoán và môi giới với các lớp mô hình định lượng, ngẫu nhiên các khả năng dự báo tốt.
 • Phân tích rủi ro trong các hoạt động ngân hàng đặc biệt là rủi ro tín dụng.
 • Đầu tư tài chính và bảo hiểm.
 • Mô hình hoá hoạt động tài chính của công ty với việc định giá công ty, dự báo nguồn vốn và hiệu quả hoạt động trong tương lai cũng như các nguy cơ có thể xảy ra.
 • Kinh doanh ngoại hối; các mô hình kinh tế vĩ mô khác.
 • Mô hình hoá và phân tích các quá trình kinh tế xã hội.
 • Phân tích thống kê và dự báo đối với các quá trình kinh tế xã hội.
 • Thiết lập và giải các bài toán tác nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Sự khác biệt trong hệ thống đào tạo của chuyên ngành này chính là: Hệ thống kiến thức toán học tương đối đầy đủ, đặc biệt là kiến thức mô hình hoá kinh tế, phân tích dữ liệu và hệ thống kiến thức kinh tế học, tài chính học hiện đại cho phép mô hình hoá và tính toán cụ thể các quan hệ, sự tác động của các nhân tố kinh tế xã hội và thể chế đến các hoạt động kinh tế nói chung và các hoạt động tài chính nói riêng. Một hệ thống chương trình hiện đại với tiếp cận mở cũng cho phép các cử nhân toán tài chính tiếp cận dễ dàng hơn với các loại hàng hoá mới trên thị trường tài chính cũng như cơ cấu và hình thức hoạt động ngày càng phức tạp cuả thị trường này. Thực tế các cử nhân khoá 1 và khoá 2 của chuyên ngành Toán tài chính đã bước đầu tạo dựng được vị trí của mình tại các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính và bảo hiểm, các cơ sở hoạt động kinh doanh, môi giới cũng như đào tạo trong lĩnh vực thị trường chứng khoán.

http://www.mfe.edu.vn/dt/dh/chuyen-nghanh-toan-tai-chinh/266-chuyen-nganh-toan-tai-chinh

Còn nữa…

Posted on Tháng Bảy 18, 2012, in Chương trình đào tạo. Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: